വരികള്‍ക്കിടയില്‍ ... ഈ ലോകത്തെ മായാവികൾ ! ഒപ്പം ഏരിയൽ ജോട്ടിംഗ് സും

No Comments


ഓൺലൈൻ എഴുത്തിന്റെ ലോകത്ത് ഏതു നിമിഷവും നാം ചില അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.  എഴുത്തിന്റെ മാസ്മരികപ്രഭയിൽ തിളങ്ങിനിന്ന ഒരു സൂര്യതേജസ്സ് വെറും 'ഫെയ്ക്ക് ഐഡി' ആയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽപ്പോലും ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപോവരുത്.

ഒപ്പം ഏരിയൽ ജോട്ടിംഗ് സും ഈ ലക്കം വരികൾക്കിടയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, തുടർന്ന് വായിക്കാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ അമർത്തുക:
വരികള്‍ക്കിടയില്‍:ഈ ലോകത്തെ മായാവികൾ !

Source:
Varikalkidayil
Faisal Babu

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.