എൻറെ വായനയും ചില പ്രതികരണങ്ങളും (My Readings And Some Responses)

No Comments
കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾ നടത്തിയ വായനയുടെ ഒരു ബാക്കി പത്രം എന്നു വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം. ഇതിൽ അധിക പങ്കും  ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും   നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളത്രെ!  

  • ദുഃഖം എന്നു പറയട്ടെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അവർ കണ്ടതായിപ്പോലും നടിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം.   പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചില കുറിപ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു പോകും.


  • കമന്ടു കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടന്ന്  ഓർമ്മയിൽ ഓടിയത്തുന്ന ഒരു പേരത്രേ പ്രസിദ്ധ ബ്ലോഗർ ശ്രീ. അജിത്‌ കുമാർ മാഷിൻറെ. അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമേ ഒരു നമസ്തേ പറഞ്ഞു ഈ കുറി ഇവിടെ പകർത്തട്ടെ.
ഈ കുറിപ്പിൽ ഞാൻ ബ്ലോഗിൽ വായിച്ച പ്രധാന പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല,  എന്നു പ്രത്യേകം പറയട്ടെ !

ഇതിൽ Disqus   എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫൊർമിലൂടെ  നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളുമായി വൈകാതെ എത്താം എന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷ പ്രദമായ അവധി ദിനങ്ങളും ഒപ്പം ഓടിയെത്തുന്ന പുതുവത്സര ആശംസകളും നേർന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം 
ഫിലിപ്പ് വി ഏരിയൽ