രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ചെടികൾ , പക്ഷെ.....Two Different Plants but the buds are almost the same (A Mobile Upload)

No Commentsഇന്നലെ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ 

ഇന്ന് കണ്ട ചില  തോന്നലുകൾ 
 രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ചെടികൾ, എന്നാൽ 

പൊട്ടി വിടരാൻ വിതുമ്പി നില്ക്കുന്ന 
മൊട്ടുകളോ,  ഏകദേശം ഒരു ചെടിയിൽ 
നിന്നെന്നപോലെ തോന്നുന്നില്ലേ മിത്രങ്ങളേ !

കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ അമർത്തുക 


Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.