മോറൽ പോലീസ് (Mini Story)

No Comments

ഭക്ത ജനങ്ങളെ ആത്മീയതയുടെ പരമ കോടിയിൽ എത്തിക്കും വിധം  ഭക്തി നിർഭരമായ നീണ്ട പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശേഷം  അയാൾ വേഗത്തിൽ ആരാധനാലയത്തിനു വെളിയിലേക്കു വന്നു.  

വിവശനായി കാണപ്പെട്ട അയാൾ തന്റെ തോൾ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഒരു കുപ്പി പുറത്തെടുത്തു അതിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന നിറമുള്ള ദ്രാവകം വലിച്ചു കുടിച്ചു, തുടർന്ന് കൈലേസ് എടുത്തു ചുണ്ടുകൾ തുടച്ചു.

ഇതു ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നിരുന്ന മോറൽ പോലീസ് ചോദ്യം തുടങ്ങി.

"എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സേവിച്ചതു"

അത് ചുമക്കുള്ള മരുന്ന്, എന്താ അല്പം സേവിക്കുന്നോ?

മുണ്ടിയും താഴ്ത്തി മോറൽ പോലീസ് നടന്നു നീങ്ങി.

ശുഭം 


ആശയാനുവാദം 
ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ
സംഭാഷണത്തിൽ കേട്ടത്.
Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.