അയ്യോ നമ്മുടെ രൂപ അത്യാസന്ന നിലയിലാണ് AYYO!! OMG!!! Our Ruppee (Roopa) Is In A Serious Condition....

No Comments
അയ്യോ നമ്മുടെ രൂപ 
അത്യാസന്ന നിലയിലാണ്  
AYYO!! OMG!!! 
Our (Roopa) Ruppee 
Is in A Serious Condition.... 


രൂപയുടെ മൂല്യം കുത്തനെ താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
നോക്കുക 
ഈ ചിത്രത്തിൽ 
1917 ൽ നിന്നും
 ബഹുദൂരം 
സഞ്ചരിച്ചു 
നമ്മുടെ 
രൂപ 
2013 
വന്നു 
നിൽക്കുന്ന 
അവസ്ഥ 
എത്ര 
പരിതാപകരം 
സത്യത്തിൽ 
ഇതൊരു 
അത്യാസന്ന 
നില 
തന്നെ !
:-( 
:-( 
:-( 

What a transformation !!! Pic. Source P M Jacob Hyderabad


Indian Rupee. Pic. Credit. cypee.comതലവാചകം കടപ്പാട്
Promodkumar Krishnapuram
picture Credit P M Jacob, cypee.com

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.