"കേരളമെന്ന പേരു കേട്ടാൽ തിളക്കണം ചോര ഹൃദയങ്ങളിൽ."

No Comments
Pic. Credit: topnews.in

"കേരളമെന്ന പേരു 
കേട്ടാൽ തിളക്കണം 
ചോര ഹൃദയങ്ങളിൽ."

ഈ കവിവാക്ക്യം എത്ര 
ചിന്തനീയം പക്ഷെ !!
പലപ്പോഴും നാമിതു 
മറന്നിടുന്നു നിർദ്ദയം 

മലയാള മക്കൾക്കു 
പരക്കെ അഭിമാനിക്കാൻ 
വക നല്കും ചില സത്യങ്ങൾ 
വായിക്കൂ ഇവിടെയിതാ ഈ Source 
Philipscom Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.