കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതാ മരങ്ങളിലും

No Comments
കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന 
വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതാ 
വൃക്ഷലതാദികളിലും 
ദർശിക്കൂ!
ഒരിക്കൽ 
പൂത്തുലഞ്ഞു നിന്ന 
വൃക്ഷത്തിൽ 
വേനലിന്റെ 
ആധിക്യത്തിൽ 
വന്ന 
വ്യതിയാനം 
ശ്രദ്ധിക്കൂ!
അതെത്ര 
ഘോരം!

ഒരു മരം രണ്ടു കാലാവസ്ഥകളിൽ,
ക്യാമറ ഒപ്പിയെടുത്തത് !!!Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.