ഇവിടെ വരേണ്ട ഈ ബ്ലോഗ്‌ അബദ്ധവശാൽ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗിൽ പൊസ്റ്റായി: പൊളിച്ചെഴുതാം നമുക്കീ കാട്ടു നിയമം അഥവാ രാജ്യദ്രോഹ നിയമം" ഇന്ന് വായിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിനെഴുതിയ ഒരു പ്രതികരണം

No Comments

ഇവിടെ  വരേണ്ട ഈ ബ്ലോഗ്‌ അബദ്ധവശാൽ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗിൽ പൊസ്റ്റായി
പലരും കണ്ടിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിലും അത് വായിക്കാത്ത, കാണാത്ത മിത്രങ്ങൾക്കായി
അതിവിടെ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നു.


തുടർന്ന് വായിപ്പാൻ ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക.
പൊളിച്ചെഴുതാം നമുക്കീ കാട്ടു നിയമം അഥവാ രാജ്യദ്രോഹ നിയമം" ഇന്ന് വായിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിനെഴുതിയ ഒരു പ്രതികരണം


എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം/ശുഭരാത്രി നേരുന്നു.

കടപ്പാട് 
The Sunday Indian
Philipscom


Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.