ഒരു ചെറു കവിതയും ഒരു പ്രതികരണവും

No Comments

Picture Credit: hdwallpapers.com 

ഒരു ചെറു കവിതയും ഒരു പ്രതികരണവും 

ഇന്ന് വായിച്ച ഒരു നല്ല കവിത
ഗൂഗിൾ പ്ളസ് മിത്രമെങ്കിലും
ഷുക്കൂരിന്റ് പേജിൽ പലപ്പോഴും
എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച,
തികച്ചും അവിചാരിതമായി
കുങ്കുമ സന്ധ്യകൾ
എന്ന ബ്ളോഗ് പേജിൽ
എത്തി ഒരു നല്ല
ചെറു കവിത വായിച്ചു
അത് എന്റെ പ്രിയ മിത്രങ്ങളുമായി
ഇവിടെ പങ്കുവക്കുന്നു.

മണങ്ങളുടെ അടച്ച പുസ്തകം

എന്ന തലെക്കെട്ടിൽ 
അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ കെ റ്റി എഴുതിയ കവിതയും 
അതിനു ഞാൻ കുറിച്ച പ്രതികരണവും ഇതാ ഇവിടെ : 

പ്രതികരണം:
'മണങ്ങളുടെ
മദ്ധ്യത്തിൽ 
മരുവുന്ന 
മർത്ത്യൻ 
മരണമതെത്തുമ്പോൾ 
മണമറിയാതെ 
മറയുന്നു'

മനോഹരമായിരിക്കുന്നു 
മണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആ വരികൾ 

ആശംസകൾ ​ഫിലിപ്പ് ഏരിയൽ കവിത വായിക്കുവാൻ ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക Source  abdul shukkoor k.tDear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.