തളിർത്തിടും കാലം തളർത്താതിരിക്കാം തളരുന്നതുവരെ! മറിച്ചു, തണലേകാം ചിലർക്കു നാം തളരുന്ന നാൾ വരെ!

No Comments
Picture by Ariel
ഇന്നൊരു ബ്ളോഗിൽ "കിളവന്‍. മരം" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു കവിത 

വായിപ്പാനിടയായി അതിനൊരു 

മറുപടിയായി കുറിച്ച് വെച്ച 

വരികൾ ഇന്ന് അവിചാരിതമായി 

facebook ലെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ


 കുറിപ്പു കണ്ടു അവിടെക്കുറിച്ചു.അപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു ചിന്ത,   അത് ബ്ലോഗിലേക്ക് 

മാറ്റിയാൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാണാക്കയത്തിൽ മുങ്ങി 

താഴാതിരിക്കുമെല്ലൊ എന്ന് അതത്രേ ആ കുറി ഇവിടെ!Picture by Ariel
മൃത്യു വരും ഒരുനാൾ തനിക്കും 

എന്നറിയാതെ പോകുന്ന 

പല പച്ച മരങ്ങളും,

അതുപോലെ ഒപ്പം തളിർക്കും 

ചില യുവതീ യുവാക്കളും 

മറന്നീടുന്നീ സത്യം! 


യൗവ്വനം അതോടിയൊളിച്ചിടും 


വൈകാതെ എന്നോർക്കുക, 

യുവാക്കളെ യുവതികളെ!

പഴുത്തു വീണിടും ഇലകളെ നോക്കി 


ചിരിക്കാതിരിക്കാം പച്ച മരങ്ങളെ, 

യുവാക്കളെ! യുവതികളെ!

ഒരു നാൾ നിങ്ങളും പഴുത്താദശയിൽ 

എത്തുമെന്ന സത്യം മറക്കാതിരിക്കാം,

യുവാക്കളെ! യുവതികളെ!

മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ വൃദ്ധ മരത്തെ


നോക്കി ചിരിക്കും ആ പച്ച മരം 

പോലെയാകാതിരിക്കാം നമുക്ക്.

തളിർത്തിടും കാലം തളർത്താതിരിക്കാം


തളരുന്നതുവരെ! മറിച്ചു ,

തണലേകാം ചിലർക്കു നാം 


തളരുന്ന നാൾ വരെയും!!


Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.