മരങ്ങൾ മണ്‍മറയുമ്പോൾ മാത്രം അറിയുന്നു നാമതിൻ വില

5 comments
മരങ്ങൾ മണ്‍മറയുമ്പോൾ മാത്രം അറിയുന്നു നാമതിൻ വില 
മരങ്ങൾ തൻ വിലയെന്തന്നറിയാത്ത മർത്യർ 
മരങ്ങളെ നിർദ്ദയം വെട്ടിമാറ്റുന്നു-
സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായ്.
  
മൌനമായെല്ലാം സഹിക്കുന്നീ മരങ്ങൾ, ഒപ്പം,
തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഏകുന്നു മർത്യർക്കായ. 

മരങ്ങൾ തൻ സേവനം നിസ്തുല്യമെന്ന് 
മരങ്ങൾ മാറിടും വേളയിൽ മാത്രം- 
അറിയുന്നു മർത്യർ. 
5 comments

കണ്ടു..മരങ്ങൾ തൻ വില അറിയുന്നു.

മരക്കവിത കൊള്ളാം. കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ വിലയറിയാത്ത മനുഷ്യർ. ചൊറിയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും..

മരങ്ങൾ പോയാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു.

മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒന്ന് നട്ടു വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലാണ് അതൊന്നു പച്ച പിടിച്ചു വരിക. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നന്നാണ് സാറെ.

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.