തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ബ്ലോഗർ സംഗമത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ

No Comments

നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ബ്ലോഗർ സംഗമത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ ഇവിടെ നേരുന്നു.

രണ്ടു മാസം മുൻപേ ടിക്കറ്റ് തരമാക്കി വെച്ചെങ്കിലും ജോലി സംബന്ധമായ ചില എമർജൻസി 
കാരണം അവസാന നിമിഷം അത് കാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.
വിവരം സാബുവിനോട് 
പറഞ്ഞിരുന്നു. 

വരാൻ കഴിയാതെ 
പോയതിൽ 
ഖേദം അറിയിക്കുന്നു. 

ഒരു നല്ല കൂട്ടം 
ആളുകളെ 
കാണാം 
എന്നാഗ്രഹിച്ചത് 
വൃ ഥാ വിലായല്ലോ 
എന്നോർക്കുമ്പോൾ 
പെരുത്ത 
ദുംഖം 
ഉണ്ട് 

ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത 
ബ്ലോഗർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു, ആശിക്കുന്നു. 

എല്ലാ മിത്രങ്ങൾക്കും സന്തോഷകരമായ യാത്രയും കൂടിക്കാഴ്ച കളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർഥമായി ആശിക്കുന്നു. പ്രാർഥിക്കുന്നു. 
നിങ്ങളുടെ 
മിത്രങ്ങൾ 
ഏരിയൽ ഫിലിപ്പും 
അന്നമ്മ ഫിലിപ്പും 
സിക്കന്ത്രാബാദ് 

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.