പ്രണയദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രണയിതാക്കൾക്കായി ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നു

No Comments

ഇന്ന് 
പ്രണയദിനം 
ആഘോഷിക്കുന്ന
പ്രണയിതാക്കൾക്കായി 
ഇത് സമപ്പിക്കുന്നു 

              o0o


Pic. Credut. Anish Thankachen,Houston, Texas


ഒരു  പൂവിതൾച്ചുണ്ടിൽ 
വിരിയുമൊരു മന്ദഹാസം പോൽ 
മൃദുവായ നിൻ വാക്കുകൾ 
മെല്ലെ തൊട്ടുണർത്തിയെൻ ചേതന 
ചൊരിയട്ടേ പകരമായ് 
ഒരു മൃദു ചുംബനം
വിരിയുമാ ചെഞ്ചുണ്ടികളിൽ.
  

                  o0o


Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.