പ്രവാസി മലയാളിയും, വീടും,നിതാഖാത്തും - Gulf Keralite, His Home And Nitaqat

No Comments


Picture Credit: www.keralahousedesigns.com


പ്രവാസി മലയാളിയും,വീടും,നിതാഖാത്തും-


ലോണെടുത്തയാൾ വീടു വെച്ചു  
കൊട്ടാരം പോലതുയർന്നു നിന്നു  
വാണു വീട്ടിൽ രാജനേപ്പോൽ 
വന്നവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, 'ഭാഗ്യവാൻ' 
വാക്കു കൊണ്ട് വീർപ്പു മുട്ടി 
വാനോളം ഉയർന്നു പൊങ്ങി 
കരുതിയില്ല ആ മനുഷ്യൻ 
കുത്തനെ പതിക്കുമെന്ന് 
നാളുകൾ കടന്നു പോയി 
നിതാഖാത്തും** ഓടിയെത്തി 
ഗൾഫിലുള്ള ജോലിയും പോയ്‌  
ഗഡുവടക്കാൻ പാങ്ങും പോയ്‌ 
കടം കൊടുത്തോർ വീട്ടിലെത്തി 
വീട് മാറാൻ ആഞ്ജയിട്ടു
പഴുതുകൾ പലതു നോക്കി 
പാഴ്വേല ആയതെല്ലാം 
വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് 
മാറുവാനും തോന്നിയില്ല 
എന്തിനായിനി ജീവിക്കണം 
മാനവും പോയ്‌ ഉള്ളതും പോയ് 
മതിയാക്കിടാം ഈ ജീവിതം ഇവിടെ
നിനച്ചയാൾ അതു ചെയ്തു 
ഒരു മുഴം കയറിൽ!


            o0o** നിതാഖാത്തു Watch the IBNlive video and text: Reference:  Pic. Credit: Google/Kerala House Designs.com
Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.