ഇരിപ്പിടം: എല്ലാറ്റിനും അതിന്റേതായ ഒരു സമയമുണ്ട് ദാസാ....

No Comments

മലയാളം വെബ് ലോകത്തെ ബ്ലോഗ്‌ പോസ്റ്റുകളെപ്പറ്റി ആഴ്ച തോറും അവലോകനം നടത്തുന്ന "ഇരിപ്പിടം" മാസികയുടെ ഈ ലക്കത്തിൽ  "ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകൾ" എന്ന ബ്ലോഗിൽ വന്ന ഒരു ലേഖനത്തെപ്പറ്റി (ചേമ്പിലക്കുട) പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 
കൂടുതൽ വായനക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ അമർത്തുക. " എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. ആകാശത്തിന്‍കീഴുള്ള 
 സമസ്തകാര്യത്തിനും ഒരവസരമുണ്ട്. ജനിക്കാനൊരു കാലം , 
മരിക്കാനൊരു കാലം. ...


Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.