ഗസ്റ്റ് എഴുത്തുകാർക്ക് സ്വാഗതം: ഫിലിപ്സ്കോം ഗസ്റ്റ്‌ രചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു (Philipscom Invites Guest Posts In Malayalam & in English

No Comments
ഗസ്റ്റ് എഴുത്തുകാർക്ക് സ്വാഗതം: 

ഫിലിപ്സ്കോം ഗസ്റ്റ്‌ രചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 


ഫിലിപ്സ്കോമും ഏരിയലിന്റെ കുറിപ്പുകളും ചേർന്നു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംരഭം 


എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും സ്വാഗതം. 

നിങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, കഥകൾ കവിതകൾ 

തുടങ്ങിയവ അനുയോജ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം

താഴെക്കൊടുക്കുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരിക 

ഫിലിപ്സ്കോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുത്തു ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഹല്ല മാഷെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെന്തു പ്രയോജനം !

പറയാം!

നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ അന്തർദ്ദേശിയ തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതും അതുമൂലം നിങ്ങളെപ്പറ്റിയും നിങ്ങളുടെ രചനകളെപ്പറ്റിയും നിരവധി പേർ അറിയുന്നതിനും അതുമൂലം  അവിടെ നിന്നും 


നിങ്ങളുടെ പേജിലേക്കുള്ള 

ട്രാഫിക് തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇത് ഇട നൽകുന്നു, അങ്ങനെ 

നിങ്ങളുടെ പ്രോടക്ടുകൾ, രചനകൾ തുടങ്ങി, നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ (നിങ്ങൾ പരസ്യമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ മാത്രം) 
അന്തർദ്ദേശിയ വിപണിയിൽ എത്തുന്നതിനും  അത്  
സന്ദർശകർ അറിയുന്നതിനും  കാരണമാകുന്നു. അങ്ങനെ 
 ഫിലിപ്സ്കോമിന്റെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ശൃംഖലകളിലേ
ക്കും ഈ വിവരങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നതിനും അത് ഇട നൽകുന്നു. 


താഴെ കൊടുക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ രൂപപ്പെടുത്തി അയച്ചു തരിക.

അത് ഫിലിപ്സ്കോം പത്രാധിപ സമിതി പരിശോധിച്ച ശേഷം പ്രസിദ്ധീകൃത യോഗ്യമെങ്കിൽ ചേർക്കുന്നതും   

തുടർന്ന്  ഫിലിപ്സ്കോം അംഗമായിട്ടുള്ള നിരവധി സോഷ്യൽ സൈറ്റുകൾ ഫോറങ്ങൾ, വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവയിൽ  

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. 


ഫിലിപ്സ്കോമിന്റെ സോഷ്യൽ സൈറ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ അലക്സാ റാങ്കിൽ ഒന്നാം കിടയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ട്. 

നിങ്ങളുടെ രചനകൾക്ക് അവസാനം ചേർക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ചിത്രം അടങ്ങിയ നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചെറുകുറിപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ബ്ളോഗ് ലിങ്കും, മൂന്ന് പ്രധാന സോഷ്യൽ സൈറ്റ് ലിങ്കുകളും നൽകാവുന്നതാണ്. 


ലേഖനങ്ങൾ കുറഞ്ഞത്‌ 700 വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ 1500 വാക്കുകളിലോ കവിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കഥകൾ  ഒന്നോ രണ്ടോ പേജിൽ കവിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കവിതകൾ എങ്കിൽ ഒരു പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 

ഉള്ളടക്കത്തിൽ ആവശ്യം എന്നു തോന്നുന്ന തിരുത്തലുകൾ നടത്താനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ഫിലിപ്സ്കോം  അഡ്മിന്  ഉള്ളതായിരിക്കും.  രചനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ലിങ്കുകൾ മാത്രം പോസ്റ്റുകളിൽ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റ്  ലിങ്കുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ചേർക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.


മറ്റുള്ളവരുടെ രചനകൾ തങ്ങളുടേത് എന്ന ചിന്തയിൽ തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾക്ക് ഇതിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടാകയില്ല, എന്നാൽ രചനകൾ നടത്തുവാൻ മറ്റു സൈറ്റുകളെ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാതു സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ടിപ്പണിയായി താഴെ ചേർക്കുക.


നിങ്ങളുടെ കുറിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മറുപടി നൽകാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. 


ഈ സംരഭത്തിൽ പങ്കു ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ വിവരം കമന്റ് ബോക്സിൽ സൂചിപ്പിക്കുക, അല്ലായെങ്കിൽ താഴെ നൽകുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ എഴുതുക. 

fbnewbook @ gmail dot com


ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇംഗ്ളീഷ് കുറിപ്പും ഇതോടു ചേർത്തു വായിക്കുക.

Source: 
Philipscom/WordPress 

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.