ഒരു പ്രതികരണം ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ

No Comments
Pic credit. Bangalore Jalakam / Sujith K P


കണ്ടൊരു ചിത്രവും 
അതിനു താഴെ കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പും!

ഇതു കലക്കീല്ലോ മാഷെ! 
വേണ്ട ഇനിയതാർക്കും 
കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ !!
ഇനിയുള്ള കാലം 
അതുമായി വാഴൂ!
അത്തരം പക്ഷികൾ 
ഇനി വന്നാൽ അവയെ 
ധൈര്യമായാട്ടിപ്പായിക്കു കേട്ടോ!!
മദ്യരഹിത ദിന ആശംസകൾ 
നേരുന്നു ഒപ്പം !!


Source: fb/Jalakam/Sujith


 web counter

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.