നമുക്കു നമ്മുടെ മരങ്ങളെയും വന സമ്പത്തിനേയും സംരക്ഷിക്കാം "Let us save our trees and other forest resources." Please Join Me in this good cause. Thank You.

No Comments

ചിത്രം കടപ്പാട് മനോരമ 
ചിത്രം കടപ്പാട് ഷിബു തോവാള
നമുക്കു നമ്മുടെ മരങ്ങളെയും വന സമ്പത്തിനേയും സംരക്ഷിക്കാം!!


അങ്ങനെ നമ്മേയും നമ്മുടെ വരും തലമുറയേയും വലിയൊരു വിപത്തി നിന്നും നമുക്കു രക്ഷിക്കാം.അതിനായി ഇപ്പോഴേ നമുക്കു തയ്യാറെടുക്കാം. 
എന്നോടൊപ്പം ഈ സംരഭത്തി പങ്കാളിക ആകുവാ എന്റെ എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാരെയും മിത്രങ്ങളെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.


നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം എനിക്കൊപ്പം ഇവിടെ ഉയത്താ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ലിങ്കി അമത്തി  അവിടെ സൈ  ചെയ്യുക.

                 AVAAS.ORG

ഈ വിവരം നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലൂടെയോ സോഷ്യ സൈറ്റുകളിലൂടെയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുക. 

ഈ നല്ല സംരഭത്തെ വിജയിപ്പിക്കുക.


ഇതേപ്പറ്റി കൂടുത വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോസ്റ്റു താഴെയുള്ള ലിങ്കി വായിക്കുക.


സസ്നേഹം 

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫിലിപ്പ് വി ഏരിയൽ 


Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.