രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം "Life Without Diseases" A Speech By Dr.Jacob Vadakkanchery

No Comments
രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം 

Picture Credit: Google

എല്ലാ മലയാളികളും അവശ്യം കണ്ടിരിക്കേണ്ട 
ഒരു വീഡിയോ! 

ഇതിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ നമ്മേ ഞട്ടിപ്പിക്കുന്നവ തന്നേ എന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല! 

വീഡിയോ കാണുക. അതു മറ്റുള്ളവർക്ക്‌ പരിചയപ്പെടുത്തുക. ആരോഗ്യ പൂർണ്ണമായ ഒരു പുതുവത്സരം എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു 

ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നതിൽ നന്ദി നമസ്കാരം 


Dr. Jacob Vadakkumchery
ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന  Dr. Jacob Vadakkumchery  തയ്യാറാക്കിയ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ അമർത്തുക 

 NATURE LIFE INTERNATIONAL
ഫിലിപ്സ്കോമിന് വേണ്ടി
 നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം
ഫിലിപ്പ് വറുഗീസ്  'ഏരിയൽ '


 കടപ്പാട്:  Dr. ജേക്കബ്‌ വടക്കുംചേരി  (Facebook Page )


Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.