ദോശയിൽ വിരിഞ്ഞ ചില രൂപങ്ങൾ

No Comments
ദോശയിൽ വിരിഞ്ഞ ചില രൂപങ്ങൾ 

ചിക്കൻ പോക്ക്സ് പിടിപെട്ടു വിശ്രമത്തിലായ ഇളയ മകനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരാഴ്ചയിലധികം അവധിയിലായിരുന്ന സഹധർമ്മണിക്കൊരു ഇടവേള നൽകി ഞാൻ ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. 

ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച അവധി.

എണ്ണ ചേർക്കാതുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം നൽകണം എന്ന മലയാളി ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം അപ്പടി പാലിച്ചു മടുത്ത മകൻ പറഞ്ഞു:

ഡാഡി ദോശ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു  ഉണ്ടാക്കിത്താരാമോ!

അവിടെയും ഡോക്റ്ററുടെ നിർദേശം,  എണ്ണ ചേർക്കാതെ കൊടുത്തോളൂ.

അങ്ങനെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതിൻറെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ കാണുക ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ:

ദോശയിൽ വിരിഞ്ഞ ചില രൂപങ്ങൾ:
To Read An English Version Of This Note Pl. Click HEREഏതെല്ലാം രൂപ സാദൃശ്യങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ 
കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു
അവ കമൻറിൽ കുറിച്ചാലും 
You Can Read An English Version Of This Post HERE


സസ്നേഹം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മിത്രം ഫിലിപ്പ് വി  ഏരിയൽ 

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.