വരികള്‍ക്കിടയില്‍ ...: പഞ്ചപാണ്ഡവര്‍ എത്രപേര്‍?

No Comments
Picture Credit: Varikalkidayil
​വരികൾക്കിടയിൽ ടീം ​ 

വീണ്ടും വരികൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം 

ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ബ്ലോഗിൽ അൻവരികൾ 

ഒഴികെ മറ്റൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല, വായിക്കണം 

ആദ്യം കുറിച്ച വരിയും ഒടുവിൽക്കുറിച്ച പരാമർശവും

ഇഷ്ടായി, ചിലർ അങ്ങിനെയാ പ്രീയരെ, ഒന്നും സഹിക്കില്ല 

അവരെക്കൊണ്ടതിനു ​കഴിയുമോ അതില്ലതാനും!! പെട്ടന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്:

അമ്പിളി അമ്മാവനെ  കണ്ടു കുരച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നായയുടെ കാര്യമാണ് !!

ഇക്കൂട്ടരെ ഈ നായയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തല്ക്കാലം സമാധാനിക്കുക !!നമുക്കവരെ 

വഴിയെ കാണാം!

 take it easy!!

നിങ്ങളുടെ യാത്ര അനവരതം തുടരുക!

ഇത്രയും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതിൽ അതിയായ നന്ദി സന്തോഷം 

ഫിലിപ്പ് ഏരിയൽ 

സിക്കന്ത്രാബാദ് 


തുടർന്നു  വായിക്കാൻ 

താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ 

അമര്ത്തുക 

ആശംസകൾ 

ഫിലിപ്പ് ഏരിയൽ 
സിക്കന്ത്രാബാദ്  
വരികള്‍ക്കിടയില്‍ ...: പഞ്ചപാണ്ഡവര്‍ എത്രപേര്‍?: ഒരു കഥയില്‍നിന്നും തുടങ്ങാം, ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ്ഡില്‍ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ചുപേര്‍. തൊട്ടുമുന്നില്‍ അന്ധനായ ഒരാള്‍ റോഡ്‌ മുറിച്ചുകടക്ക...

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.