ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു ചെറു ഫലിതം - A Joke for the Day....

No Comments
ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു ചെറു ഫലിതം 

ഭാര്യയുടെ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ 
Matphil with his Mummy Ann.. 
SMS വായിച്ചു അവൾ ചോദിച്ചു:
എന്താ ചേട്ടാ ഈ A2A free call from 5 a.m to 5 p.m.
അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അടുത്തു നിന്ന മകൻ മാത്യുസ്: 

"അമ്മ അത്, nothing but Annamma 2 Ariel call is
always free എന്നർത്ഥം!!!"

കുറച്ചു കാലമായി എയർ സെൽ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുയെങ്കിലും പെട്ടന്ന് കാര്യം പിടി കിട്ടാഞ്ഞ 
ഭാര്യ ഒരു ചമ്മലോടെ എന്നെ നോക്കി!Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.