സ്വാന്ത്വനം

3 comments

സ്വാന്ത്വനം

Pic. Credit greenonetec.com
 ഈ പൊടി മണലാരണ്യത്തില്‍
ഇവിടെ ഞാന്‍
ചോരനീരാക്കി മാറ്റുന്നു,
നിനക്കായും,
നിന്‍റെ സംതൃപ്തിക്കുമായ്.
ശീതള മുറികളില്‍ നീ വസിക്കൂ,
ചുട്ടുപൊള്ളും മണല്‍ക്കാട്ടിലിവിടെ
ഞാന്‍
ഒട്ടുകഷ്ടം സഹിച്ചാലും,
ഞാനും നീയും സമം
സന്തുഷ്ടരാന്നെന്ന സത്യം
എനിക്കേകിടുന്നു കരുത്തും
ഒപ്പം, ഒരൽപ്പം സ്വാന്ത്വനവും


3 comments

രാത്രി നാലുമണിക്ക്. സാന്ത്വനം മേടിക്കാന്‍ പറ്റിയ സമയം. കവിത കൊള്ളാം.

അതായതു പുലരാന്‍ കാലമായി
പൂവ്വന്‍ കോഴി കൂവിയപ്പോള്‍ അല്ലേ Sreejith? !!! :-)

Dear readers, after reading the Content please ask for advice and to provide constructive feedback Please Write Relevant Comment with Polite Language.Your comments inspired me to continue blogging. Your opinion much more valuable to me. Thank you.